ผลการดำเนินงานรอบทางบัญชี 2556
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2013-10-14 17:30:18
IP: 27.55.1.82
 

รายงานผลการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ปีทางบัญชี 2556 

1.รายงานกิจกรรมทั่วไป

                                สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรก  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2519 เลขทะเบียนสหกรณ์ฯ ที่ กพธ. 71/2519  ซึ่งมีผู้เข้าชื่อจดทะเบียนจำนวน 125  คน และได้เริ่มประกอบธุรกิจมาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519   เป็นต้นมา                                  เมื่อสิ้นปีการเงิน 2519 ที่ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 2 เดือน  มีจำนวนสมาชิก  475 คน   มีทุนดำเนินงาน 173,110.00   บาท   และเป็นเงินที่สมาชิกได้ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ เป็นเงิน 101,000.00 บาท  มีรายได้เป็นเงิน 5,968.00 บาท  มีรายจ่ายเป็นเงิน  2,303.90 บาท  จึงทำให้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิ 3,664.10 บาท การดำเนินงานของสหกรณ์ฯได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ  นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา  38  ปี 

                               คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับเป็นสำคัญโดยยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบและมติที่ชอบเป็นหลักในการบริหารงาน ประกอบกับการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ได้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต การดำเนินงานจึงบรรลุเป้าหมายมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่เกิดการบกพร่องหรือทุจริตเสียหายแก่สหกรณ์ฯ  ประการใด  ทำให้สหกรณ์ฯ  มีความมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นที่เชื่อถือของบรรดาสมาชิกและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดี 

                              ในการดำเนินงานปีทางบัญชี 2556  สหกรณ์ฯมีทุนดำเนินงานจำนวน  8,131,885,408.14 บาท  ซึ่งทุนดำเนินงานจำนวนนี้  แยกเป็นทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถือหุ้นในสหกรณ์ฯ เป็นเงิน  3,509,855,380.00 บาท เป็นเงินที่สมาชิก ได้ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ เป็นเงิน 1,932,316,358.26 บาท เป็นเงินสำรองและทุนอื่นๆ  ที่กันไว้จากกำไรสุทธิของทุกปี เป็นเงิน 407,584,580.35 บาท  เงินค้างจ่าย 14,793,676.72 บาท มีรายได้เป็นเงิน 456,495,493.83  บาท มีรายจ่ายเป็นเงิน 147,701,267.02 บาท จึงทำให้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิ 308,794,226.81 บาท โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯและบรรดาสมาชิกทุกท่าน       

2.จำนวนสมาชิก

                2.1 จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น                                                              14,819                   คน

                2.2 จำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้ต่อสหกรณ์                                        12,384                   คน

                              คิดเป็นร้อยละ   83.57   ของสมาชิก

                2.3 สมาชิกที่ไม่มีหนี้ต่อสหกรณ์ฯ                                                    2,435                   คน

                          คิดเป็นร้อยละ   16.43   ของสมาชิก

3.ฐานะการเงินเปรียบเทียบปีทางบัญชี  2555  กับปีทางบัญชี  2556  ดังนี้

 

ปีทางบัญชี 2555

ปีทางบัญชี 2556

 

3.1  ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว

3,101,425,290.00

3,509,855,380.00

3.2  ทุนสำรองและทุนอื่นๆ

367,307,337.06

407,584,580.35

3.3  เงินรับฝาก

1,755,027,057.88

1,932,316,358.26

3.4  เงินปันผล – เฉลี่ยคืนค้างจ่าย

1,668,323.50

2,375,564.75

3.5  กำไรสุทธิรอการจัดสรร

270,524,393.57

308,794,226.81

3.6  ทุนดำเนินงานทั้งหมด

6,767,303,748.75

8,131,885,408.14

3.7  เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี

3,116,054,859.00

3,789,057,800.00

3.8  เงินชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี

2,408,971,263.60

2,655,053,033.68

3.9  เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี

6,593,161,468.06

7,643,370,751.88

 

ปีทางบัญชี 2556

1.             เงินกู้พิเศษ

 

 

ยกมา

83,795,482.50

บาท

กู้เพิ่มระหว่างปี (29 สัญญา)

50,180,000.00

บาท

รับชำระหนี้

14,754,897.50

บาท

คงเหลือ

119,220,585.00

บาท

2.             เงินกู้สามัญ

 

บาท

ยกมา

6,509,365,985.56

บาท

กู้เพิ่มระหว่างปี(4,100สัญญา)

3,789657,800.00

บาท

รับชำระหนี้

2,655,053,033.68

บาท

คงเหลือ

7,643,370,751.88

บาท

เพิ่มขึ้น

1,169,429,868.82

บาท

4.คำชี้แจงประกอบฐานะเปรียบเทียบ

                4.1  ทุนเรือนหุ้น

                                เมื่อต้นปีมีสมาชิกถือหุ้นทั้งสิ้น                                        3,101,425,290.00               บาท

                                ถือหุ้นเพิ่มระหว่างปี                                                             519,043,710.00              บาท

                                ถอนหุ้นระหว่างปี                                                                  110,613,620.00             บาท

                                เมื่อสิ้นปีมีเงินค่าหุ้น                                                          3,509,855,380.00              บาท

                                เพิ่มขึ้นจากปีก่อน                                                                   408,430,090.00             บาท

                                เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ                                                                        11.64                            

                 4.2      เงินรับฝาก

ปีทางบัญชี 2556  รับเงินฝากจากสมาชิก                                       1,932,316,358.26               บาท

                   ปีทางบัญชี 2555 รับเงินฝากจากสมาชิก                            1,755,027,057.88               บาท

เพิ่มขึ้น                                                                                  177,289,300.38              บาท

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ                                                         9.17

 

             ดอกเบี้ยเงินฝาก  ปีทางบัญชี  2556   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสอดคล้องกับฐานะการเงินในปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ  ดังนี้

                                เงินฝากออมทรัพย์                             ร้อยละ   1.25   ต่อปี

                                เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ                    ร้อยละ   3.75   ต่อปี

4.2      การให้เงินกู้แก่สมาชิก

ปีทางบัญชี 2556

1.             เงินกู้พิเศษ

 

 

ยกมา

83,795,482.50

บาท

กู้เพิ่มระหว่างปี (29 สัญญา)

50,180,000.00

บาท

รับชำระหนี้

14,754,897.50

บาท

คงเหลือ

119,220,585.00

บาท

2.             เงินกู้สามัญ

 

 

ยกมา

6,509,365,985.56

บาท

กู้เพิ่มระหว่างปี(4,100สัญญา)

3,789,657,800.00

บาท

รับชำระหนี้

2,655,053,033.68

บาท

คงเหลือ

7,643,370,751.88

บาท

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

11,69,429,868.82

บาท

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ            

59.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ปีทางบัญชี 2556 วงเงินให้สมาชิกกู้สามัญขั้นสูงไม่เกิน 2,000,000 บาทการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก  ปีทางบัญชี 2556 วงเงินให้สมาชิกกู้สามัญขั้นสูงไม่เกิน 4,000,000  บาท

 

               ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและพิเศษ ปีทางบัญชี 2556 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญและพิเศษแก่สมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินในปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพฐานะการเงินของสหกรณ์ ดังนี้

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญและพิเศษร้อยละ 6.25 ต่อปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

 

5.รายได้และรายจ่าย  เปรียบเทียบในปีทางบัญชี  2556  และปีทางบัญชี  2555

 

ปีทางบัญชี 2556

ปีทางบัญชี 2555

 

(บาท)

(บาท)

 

รายได้  รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

456,495,493.83

387,832,966.57

แยกได้ดังนี้

 

 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝาก

452,880,404.81

381,370,489.73

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

2,670.00

5,270.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

1,599,617.02

1,637,960.11

เงินลงทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่าย  รายจ่ายมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

    2,012,802.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปีทางบัญชี 2556

147,701,267.02

4,819,3246.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีบางบัญชี 2555                                                117,308,573.00

แยกได้ดังนี้ 

 

 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

70,782,238.58

50,512,001.87

ดอกเบี้ยเงินรับฝาก

67,313,955.02

60,514,439.34

เบี้ยประชุมกรรมการ

444,400.00

408,600.00

ค่ารับรอง

228,520.00

179,694.00

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

249,100.00

576,900.00

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

100,299.03

137,680.09

ค่าตรวจสอบบัญชี

115,000.00

140,000.00

ค่าตรวจสอบกิจการ

140,000.00

140,000.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

400,100.00

615,300.00

ค่าซ่อมบำรุงรักษาสินทรัพย์

140,495.57

138,995.57

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

122,539.45

160,081.20

ค่าล่วงเวลา

232,208.50

127,953.00

ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน

265,775.11

271,049.79

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์

2,538,343.00

2,256,453.00

เงินเดือน

1,032,670.00

556,920.00

ค่าตัดจ่ายซอฟแวร์

202,939.90

202,939.90

กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน

35,121.00

20,266.00

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา

198,000.00

-

ค่าโทรศัพท์

35,624.47

34,390.13

บำเหน็จเจ้าหน้าที่

168,710.00

70,740.00

หนี้สงสัยจะสูญ

(1,544,631.65)

(1,111,418.73)

ค่าธรรมเนียมธนาคาร/ไปรษณีย์

23,8721.39

161,471.11

ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

82,006.00

61,098.00

ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่

34,500.00

21,600.00

เงินสมทบกองทุนค้ำประกันเงินกู้สามัญ

2,600,000.00

-

 

 

 

6. การจ่ายงบประมาณปีทางบัญชี 2556

การใช้จ่ายเปรียบเทียบกับประมาณการจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญปีทางบัญชี 2555           ครั้งที่ 36  เมื่อ 15 พ.ย.55   ดังนี้

 

ประเภทงบประมาณรายจ่าย

ตั้งไว้ (บาท)

ใช้จ่ายจริง (บาท)

คงเหลือ (บาท)

ค่ารับรอง

310,000.00

794,994.00

(484,994.00)

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

3,200,000.00

2,833,353.00

366,647.00

เบี้ยประชุม

  900,000.00

408,600.00

491,400.00

ค่าตรวจสอบบัญชี

150,000.00

140,000.00

10,000.00

ค่าตรวจสอบกิจการ

150,000.00

140,000.00

10,000.00

ค่าล่วงเวลา

250,000.00

127,953.00

122,047.00

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

470,000.00

137,680.09

332,319.91

ค่าครุภัณฑ์

1,000,000.00

139,600.00

860,400.00

ค่าใช้สอย/เบี้ยเลี้ยง/พาหนะ/เจ้าหน้าที่

250,000.00

221,179.20

8,820.80

เงินเดือนเจ้าหน้าที่

900,000.00

556,920.00

343,080.00

กองทุนทดแทน

2,000.00

            -

 2,000.00

กองทุนประกันสังคม

35,000.00

20,266.00

14,734.00

บำเหน็จเจ้าหน้าที่

90,000.00

70,740.00

19,260.00

ค่าชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่

30,000.00

21,600.00

8,400.00

ค่ารักษาพยาบาล

100,000.00

             -

100,000.00

ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน

150,000.00

138,995.57

(18,995.57)

ค่าโทรศัพท์

60,000.00

34,390.13

25,609.87

ค่าอบรมสัมมนา

320,000.00

            -

320,000.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร/ไปรษณีย์

200,000.00

161,471.11

 (11,471.11)

กองทุนคุ้มครองผู้ค้ำประกันเงินกู้

2,600,000.00

 

 

ค่าประชุมใหญ่

600,000.00

 

 

รวมทั้งสิ้น

11,767,000.00

5,947,742.10

2,519,257.90

7. บริการเพื่อสมาชิกและสาธารณะ

                                                                                                                                                                                                                                         คณะกรรมการดำเนินการฯ  ได้อนุมัติจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ฯ เป็นเงินจำนวน 17,490,999.78 บาท  เพื่อสมาชิกและสาธารณกุศล

แยกเป็น

1. เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิกจำนวน 44 รายเป็นเงิน 2,284,560.00 บาท

2. เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการบาดเจ็บของสมาชิก จำนวน 16 ราย  เป็นเงิน 195,940.00 บาท

3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 3,872 ทุน เป็นเงิน 9,942,000.00 บาท

4. เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ บิดา - มารดา - คู่สมรสของสมาชิก จำนวน 361 ราย เป็นเงิน 1,805,000.00 บาท

5. สมาชิกสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี , ปริญญาโท จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 30,000.00 บาท

 6. สมาชิกมงคลสมรส  จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 5,000.00 บาท

 7. ตู้ทำน้ำร้อนแจกจ่ายทุก บก., สน. จำนวน 150 ตู้   เป็นเงิน  748,499.78 บาท

8. กองทุนคุ้มครองหนี้เงินกู้สามัญ จำนวน 11 ราย  เป็นเงิน 480,000.00 บาท

9. บริจาคเงินกองทุนสวัสดิการ ตร. จำนวน 2,000,000 บาท    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ