วิธีการคิดเงินปันผล
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2013-08-01 15:26:08
IP: 58.9.231.230
 

ตามที่มีสมาชิกได้สอบถามมาเกี่ยวกับวิธีคิดเงินปันผล ขอแนะนำวิธีการคิดคำนวนปีทางบัญชี 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) ณ 30 ก.ย.2555 มีเงินทุนเรือนหุ้น จำนวน 368,000 บาท หุ้นรายเดือนๆละ 4,000 บาท การคิดปันผลมี 2 วิธี ตามภาพ (สมมุติจ่ายปันผล 6.25%)

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ