ผลการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2013-01-24 13:55:21
IP: 58.9.233.149
 

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2556

 

เรียน   ท่านสมาชิกทุกท่าน

        

ผมขออนุญาตรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล  จำกัด

ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ  ข้อมูล ณ มกราคม 2556 ดังนี้

1. ทุนดำเนินการทั้งสิ้น                                 7,369,169,893.67       บาท

2. เงินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถือหุ้นในสหกรณ์ 3,700,196,121.60       บาท

3. สมาชิกกู้เงินสหกรณ์ทั้งสิ้น  จำนวน  7,058,064,428.59  บาท  คิดเป็นร้อยละ   85.00  ของสมาชิกทั้งหมด

    3.1 กู้พิเศษเพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน หรือไถ่ถอน         จำนวน           97,185,557.50 บาท

    3.2 กู้สามัญ                                                      จำนวน        6,960,878,871.09 บาท    

4. เงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์   จำนวน  1,734,868,283.33  บาท

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี  ไม่เสียภาษี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้  31 ม.ค., 31 มี.ค.,30 มิ.ย.,

31 ส.ค., 30 พ.ย.

          อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.25 ต่อปี

5.สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ปี 56 ยังจัดเต็มเหมือนเดิม  ได้แก่

   5.1 ทุนการศึกษา

   5.2 ทุนสาธารณประโยชน์กรณีบาดเจ็บ – ถึงแก่กรรมในหน้าที่ หรือ ถึงแก่กรรม

   5.3 กองทุนคุ้มครองหนี้สินผู้ค้ำประกัน  สหกรณ์ได้พิจารณาอนุมัติจัดเงินส่วนนี้ให้แก่สมาชิก ในปี 2556

เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน กรณีผู้กู้ ถึงแก่กรรม, ถูกไล่ออก, ปลดออก, ให้ออกจากราชการ จ่ายให้ตั้งแต่

10,000 – 50,000 บาท จัดเพิ่มปีต่อไปทุกปี

         ข้อมูลการบริหารงาน ปี 55 (ปีที่แล้ว)

1.ปี 2555 สหกรณ์มีกำไรทั้งสิ้น                         270,524,393.57       บาท

   1.1 จ่ายปันผล                   6.25    ต่อปี

   1.2 เฉลี่ยคืนร้อยละ    9.00   

 

                   ผลกำไรทั้งหมดของสหกรณ์จะกลับคืนสู่สมาชิกในรูปต่าง ๆ ดังนี้

                   1.เป็นของสมาชิกโดยตรง  ได้แก่  เงินปันผลและเฉลี่ยคืน  คิดเป็นร้อยละ 79.68 ของกำไรสุทธิ

เป็นเงินจำนวน  215,567,059.25  บาท

                   2.เป็นของสมาชิกในอนาคต  ได้แก่ ทุนรักษาระดับเงินปันผล  ทุนสาธารณประโยชน์ และกองทุนคุ้มครองหนี้สินคิดเป็นร้อยละ 6.84 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินจำนวน 18,500,000.00  บาท             

                    3.เป็นของสหกรณ์ฯ ในรูปของทุนสำรอง ร้อยละ 12.25 เป็นเงิน 33,147,333.82  บาท

                    4.เป็นของสันนิบาตแห่งประเทศไทย  ร้อยละ 0.01 เป็นเงิน 10,000.00  บาท

                    5.สมาชิกผู้กู้เงินกับสหกรณ์ฯ ได้รับเงินเฉลี่ยคืนไปแล้ว ในขณะที่สหกรณ์ฯ ลดอัตราดอกเบี้ย

ให้กู้แก่สมาชิกคือ

                      5.1 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกเมื่อ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป         ร้อยละ 6.25 ต่อปี

                      5.2 รวมเงินเฉลี่ยคืนกับที่จัดสรรร้อยละ 9.00 ต่อปี สมาชิกจะได้รับ            ร้อยละ 0.56 ต่อปี

                      5.3 เท่ากับสมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกู้เพียง                                     ร้อยละ 5.69 ต่อปี

          2. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

                      2.1 ทุนการศึกษาบุตร จำนวน 3,872 ทุน เป็นเงิน 9,694,500.00 บาท

                      2.2 ทุนสาธารณประโยชน์

                             - กรณีบาดเจ็บ หรือ ถึงแก่กรรม ในหน้าที่  ตั้งแต่   16,560   บาท   ถึง  128,880  บาท 

                             - กรณีถึงแก่กรรม                                        ตั้งแต่     9,960   บาท   ถึง   94,200  บาท

                     2.3 กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน            ตั้งแต่   10,000   บาท   ถึง   50,000  บาท

 

 

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ