กฎกระทรวง-ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550
Posted: ร.ต.อ.นพดล ปินตา Date: 2018-05-21 13:11:40
IP: 125.24.109.71
 

กฎกระทรวง-ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พ.ค.50

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 27 ก ลง 18 มิ.ย.50Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ