กฎกระทรวง-กำหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
Posted: ร.ต.อ.นพดล ปินตา Date: 2018-05-21 13:09:08
IP: 125.24.109.71
 

กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิ.ย.48

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 63 ก ลง 4 ส.ค.48Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ