กฎกระทรวง-ออกตามความใน พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
Posted: ร.ต.อ.นพดล ปินตา Date: 2018-05-21 13:05:25
IP: 125.24.109.71
 

กฏกระทรวง ออกตามความใน พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 

ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ก.ย.43 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 88 ก ลง 27 ก.ย.43Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ