สำรวจรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
Posted: งานสวัสดิการ บช.น. Date: 2017-08-03 19:58:12
IP: 101.108.14.74
 

                        ด้วยมีข้าราชการตำรจในสังกัด บช.น. ที่จะพ้นราชการเนื่องจากเกษียณอายุเมื่อ               สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ บช.น. กำหนดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการเป็นประจำทุกสิ้นปีงบประมาณ

                   ดังนั้นเพื่อให้การอบรมเตรียมความพร้อมเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เป็นไป       ด้วยความเรียบร้อยจึงให้ทุกหน่วยในสังกัด บช.น. ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (เออร์ลี่รีไทร์) ทั้งหมดในหน่วยงานของตน (รายชื่อสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.msc 2519.com)

2. สำรวจผู้เกษียณอายุราชการ ตามข้อ 1 พร้อมคู่สมรสและญาติของผู้เกษียณฯ ที่จะไปร่วมการอบรมฯ ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ให้รายงานผลไปยัง บช.น. (ผ่านงานสวัสดิการ ฝอ.1 บก.อก.) ภายในวันพฤหัสบดีที่     10 ส.ค.60 ห้ามผัดเสนอ ส่วนวันเวลาและสถานที่การจัดอบรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง         Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ