การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 8/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2017-05-09 13:25:59
IP: 101.108.1.75
 
 
 
 
 

                        คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีมติที่ประชุมดังนี้
1.อนุมัติสมาชิกขอเข้าโครงการคลินิกสหกรณ์ฯ จำนวน 6 ราย
2.อนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย
3.อนุมัติเงินกู้ประเภทสามัญ (ใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน) และเงินกู้ประเภทพิเศษ (ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) จำนวน 8 ราย
4.อนุมัติทุนสาธารณประโยชน์ กรณีข้าราชการตำรวจได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่หรือเสียชีวิต จำนวน 14 ราย
5.อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิก ระหว่าง 22-31 มี.ค.2560 ทั้งสิ้น 248 ราย จำนวน 61,171,116.29 บาท
6.อนุมัติเงินกู้แก่สมาชิก ระหว่าง 1 - 28 เม.ย.2560 ทั้งสิ้น 575 ราย จำนวนเงิน 140,605,979.55 บาท
7.อนุมัติสมาชิกยื่นเรื่องขอรับทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิก ระหว่างวันที่ 1 ก.พ.60 - 10 มี.ค.60 จำนวน 44 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,000 บาท ดังนี้ 1.บิดา,มารดา,คู่สมรสเสียชีวิต ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 40 ราย เป็นเงิน 200,000 บาท 2.มงคลสมรส ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท 3.สำเร็จการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ