การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่5/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2017-02-23 16:32:25
IP: 180.180.149.44
 
 
 
 
 

            พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมปารุสกวัน 2 กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติ

1.อนุมัติสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จำนวน 186 ราย แบ่งเป็น ข้าราชการตำรวจในสังกัด 180 ราย

สมาชิกสมทบ 6 ราย

2.อนุมัติสมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯและขาดจากสมาชิกภาพ จำนวน 37 ราย ดังนี้

1.สมาชิกขอลาออก จำนวน 30 ราย แบ่งเป็นกรณี ต้องการใช้เงิน จำนวน 6 ราย เกษียณอายุราชการจำนวน 12 ราย ย้ายสังกัด จำนวน 9 ราย เป็นสมาชิกสองสหกรณ์ จำนวน 3 ราย

2..สมาชิกถึงแก่กรรม จำนวน 5 ราย

3.สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ จำนวน 2 ราย

3.สมาชิกขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือน  จำนวน 18 ราย เดิมส่งค่าหุ้นรายเดือน เป็นเงิน 85,500 บาท ลดไป 52,000บาท คงเหลือ 33,500 บาท

4.สมาชิกขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ ดังนี้ 1.สมาชิกขอโอนเข้ามา จำนวน 3 ราย 2.สมาชิกขอโอนออกจากสหกรณ์จำนวน 3 ราย

 

 

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ