ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 3/2560
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2017-01-06 14:03:42
IP: 180.180.149.191
 
 
 
 
 

                        พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด พร้อมด้วย พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองประธานกรรมการ พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองประธานกรรมการ พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้ รองประธานกรรมการ พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย กรรมการ พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม กรรมการ/ผู้จัดการ  พ.ต.อ.อภิสัณห์ หว้าจีน รองผู้จัดการ พ.ต.อ.อมร ศรีทุนะโยธิน กรรมการ พ.ต.อ.สันทัด ลยางกูร กรรมการ  พ.ต.อ.สุรินทร์ ชาวศรีทอง กรรมการ พ.ต.ท.ชลินทร์ กฤชกระพัน กรรมการ/รองผู้จัดการ พ.ต.ท.ฐิติรัฐ พรหมมินทร์ กรรมการ/รองผู้จัดการ พ.ต.ท.โชติ เสือจำศิลป์ กรรมการ/รองผู้จัดการ พ.ต.ท.วัชระ เทพเสน กรรมการ/เลขานุการ     ร.ต.อ.หญิง วรุณรัตน์ ขันติธีระโฆษิต ผู้ช่วยผู้จัดการ คุณนภดล สุจริตจันทร์ ที่ปรึกษา คุณวิรัตน์ ลือประชากร ที่ปรึกษา คุณสุพัฒน์ ศานติรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปารุสกวัน 2 โดยที่ประชุมมีมติ

                1.รับสมัครสมาชิกใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2559 จำนวน 122 ราย แบ่งเป็น ข้าราชการตำรวจในสังกัด 106 รายสมาชิกสมทบ 16 ราย

                2.สมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์ฯและขาดจากสมาชิกภาพ จำนวน 64 ราย แบ่งเป็น  1.สมาชิกขอลาออก   จำนวน 61 ราย

                                1.1ต้องการใช้เงิน                                  จำนวน 13 ราย

                                1.2เกษียณอายุราชการ                         จำนวน 30 ราย

                                1.3ย้ายสังกัด                                         จำนวน 8 ราย

                                1.4ลาออกจากราชการ                          จำนวน 5 ราย

                                1.5 ถูกปลดออกจากราชการ                 จำนวน 1 ราย

                                1.6 เป็นสมาชิกสองสหกรณ์                  จำนวน 2 ราย

                2.สมาชิกถึงแก่กรรม                                              จำนวน 2 ราย

                3.สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ                               จำนวน 1 ราย

                3.สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน ดังนี้ 1.สมาชิกขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 18 ราย เดิมส่งค่าหุ้นรายเดือน เป็นเงิน 113,000 บาท ลดไป 67,000 บาท คงเหลือ 46,000 บาท 2.สมาชิกขอเพิ่มส่งค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 2,026 ราย เดิมส่งค่าหุ้นรายเดือน เป็นเงิน 5,621,600 บาท เพิ่มมา 3,859,600 บาท รวมส่งค่าหุ้น 9,481,200 บาท

                4.สมาชิกขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ ดังนี้ 1.สมาชิกขอโอนเข้ามา จำนวน 4 ราย 2.สมาชิกขอโอนออกจากสหกรณ์      จำนวน 2 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ