ประเภทเงินฝาก
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2016-11-23 11:03:43
IP: 1.20.108.18
 
 
 
 
 

เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

                สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา โดยจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี  การปรับดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือนต่อครั้ง (มิ.ย./ธ.ค.)  สามารถถอนเงินได้ เดือนละ 1 ครั้ง  ยกเว้นภาษี ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ

เอกสารเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา

1.บัตรข้าราชการตำรวจ

2.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

                สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ โดยจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี  ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนต่อครั้ง (มี.ค./มิ.ย./ก.ย./ธ.ค.) สามารถถอนเงินได้ 3 เดือนต่อครั้ง  ยกเว้นภาษี ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ

เอกสารเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1.บัตรข้าราชการตำรวจ

2.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสินทรัพย์ทวี

                สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสินทรัพย์ทวี โดยจะได้รับดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 4.00 ต่อปี   ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือนต่อครั้ง (มี.ค./มิ.ย./ก.ย./ธ.ค.) สามารถถอนเงินได้ 3 เดือนต่อครั้ง  ยกเว้นภาษี ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.วงเงินตั้งแต่ 10 ล้าน ไม่ถึง 20 ล้าน ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.8 ต่อปี

2.วงเงินตั้งแต่ 20 ล้าน  ไม่ถึง 30 ล้าน ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3.9 ต่อปี

3.วงเงินตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ต่อปี 

 เอกสารเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสินทรัพย์ทวี

1.บัตรข้าราชการตำรวจ

2.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000,000 บาท

*กรณีเป็นเงินสด ติดต่อสหกรณ์ฯก่อนเวลา 14.30 น.   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ