ระเบียบการกู้เงินพิเศษ
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล Date: 2013-10-14 14:45:17
IP: 27.55.1.82
 

ระเบียบการกู้ หลักฐานประกอบคำขอกู้พิเศษ

               เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ และดำเนินเรื่องในการขอกู้เงินพิเศษ โปรดทราบและเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.หลักการให้เงินกู้

1.1.เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

1.2.เพื่อซื้อที่ดินหรือการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัว

1.3.เพื่อการซื้อห้องชุดพักอาศัยของตนเองและครอบครัว

1.4.เพื่อซื้อยานพาหนะของตนเองและครอบครัว

1.5.เพื่อชำระหนี้ซึ่งสมาชิกกู้มาเพื่อกิจการตาม 1.1.-1.4.และต้องรับภาระหนักกว่าที่จะกู้จากสหกรณ์

 

2.ระเบียบการให้เงินกู้

2.1.วงเงินกู้พิเศษ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

2.2.การให้กู้ จะพิจารณาจากหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน

2.3.อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์เป็นคราวๆไป ปัจจุบันร้อยละ 6.10 ต่อปี คิดเป็นรายวันตามเงินต้นคงเหลือ

2.4.กำหนดส่งชำระคืนภายใน 240 งวด (20 ปี) แต่อายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี

2.5.สมาชิกที่จะขอกู้เงินพิเศษ จะต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2.6.ในการส่งชำระเงินกู้ จะต้องคงเหลือเงินค่าครองชีพไม่น้อยกว่า 20% ของเงินรายได้ 

 

3.เอกสารประกอบคำขอกู้

1.สำเนาโฉนดที่ดินฉบับที่จำนอง (ถ่ายเอกสารทุกหน้า) 2 ชุด

2.สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนผู้กู้ เจ้าของกรรมสิทธิ์และคู่สมรส และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว(ถ้ามี) 2 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ เจ้าของกรรมสิทธิ์และคู่สมรส (ทั้งของผู้กู้และเจ้าของกรรมสิทธิ์) 2 ชุด

4.หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด และสลิปเงินเดือน 2 ชุด

5.สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และหรือพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย)

6.สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนใบหย่า (หากมี) ของผู้กู้และเจ้าของกรรมสิทธิ์ 2 ชุด

7.แผนที่แสดงที่ตั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะซื้อขาย 2 ชุด

 

ทั้งนี้ผู้กู้ต้องเตรียมหลักเขตที่ดินและเอกสารให้เรียบร้อย ก่อนที่บริษัทจะไปตรวจสอบ และกรณีไถ่ถอนจากธนาคาร ต้องเตรียมใบยืนยันเงินคงเหลือจากทางธนาคารและสำเนาสัญญาจำนองของผู้กู้ 2 ชุด   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ