ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
Posted: Frank4157 Date: 2009-11-27 11:39:53
IP: 58.9.195.134
 

         

          สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด  ได้จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อ 13 ต.ค.2519 เลขทะเบียนสหกรณ์ฯ ที่ กพธ.71/2519 ซึ่งมีผู้เข้าชื่อจดทะเบียน จำนวน 125 คน และได้เริ่มประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 30 พ.ย.2519 เป็นต้นมา

          เมื่อสิ้นปีการเงิน 2519 ที่ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 2 เดือน มีสมาชิกจำนวน 475 คน มีทุนดำเนินงาน 173,110.00 บาท และเป็นเงินที่สมาชิกได้ฝากไว้กับสหกรณ์ จำนวน 101,000.00 บาท มีรายได้ จำนวน 5,968.00 บาท มีรายจ่าย จำนวน 2,303.90 บาท โดยมีกำไรสุทธิ 3,664.10 บาท

          การดำเนินงานของสหกรณ์เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 33 ปี  คณะกรรมการดำเนินการได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับเป็นสำคัญโดยยึดหลักกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ชอบธรรม เป็นหลักในการบริหารงาน  ประกอบกับการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการด้วยความอุตสาหะ และซื้อสัตย์สุจริต  ภายใต้คำขวัญที่ว่า "ซื่อสัตย์ มั่นคง เต็มใจบริการ"   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ