ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
Posted: Frank4157 Date: 2009-11-27 11:39:53
IP: 58.9.195.134
 

         

          สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด  ได้จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อ 13 ต.ค.2519 เลขทะเบียนสหกรณ์ฯ ที่ กพธ.71/2519 ซึ่งมีผู้เข้าชื่อจดทะเบียน จำนวน 125 คน และได้เริ่มประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 30 พ.ย.2519 เป็นต้นมา

การดำเนินการของสหกรณ์เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับนับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 43 ปี คณะกรรมการได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก ประกอบกับการบริหารงานของคณะกรรมการการดำเนินการด้วยความ อุตสาหะ และ สุจริต
       
 
  "ภายใต้คำว่า ซื่อสัตย์ มั่นคง เต็มใจบริการ"

 

การให้บริการแผนกเงินฝาก

ออมทรัพย์ 2.00% ฝากขั้นต่ำ 100 บาท ปรับดอกเบี้ย ทุกๆ 6 เดือน

ออมทรัพย์พิเศษ 3.75% ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ปรับดอกเบี้ย ทุกๆ 3 เดือน

 

การให้บริการฝ่ายสินเชื่อ 

บริการสินเชื่อ ดอกเบี้ย 6.15/ปี หรือตามที่สหกรณ์กำหนด

บริการเงินกู้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1 เงินกู้ฉุกเฉิน ( ฉ. ) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท

2 เงินกู้สามัญ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

3 เงินกู้พิเศษ วงเงินกู้สูงสดไม่เกิน 5,000,000 บาท

*กรณีการยื่นกู้ประเภทสามัญต้องชำระมาแล้ว 1 ใน 5
 ของจำนวนงวดทั้งหมด
 
 
การให้บริการแผนกการเงิน
การทำธุรกรรมเงินสดที่เค้าเตอร์ 
สามารถทำได้ทุกวันทำการ
 
การสั่งจ่ายเช็คในนาม 
   สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด 
การทำธุรกรรมแบบ Bill Payment ผ่านธนาคาร
ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.กรุงไทย 

ารให้บริการสินเชื่อพิเศษ

วงกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท 

ใช้อสังหาริมทรัพย์ในการคำ้ประกัน เช่น 
   ที่ดินเปล่า หรือบ้านพร้อมที่ดิน 
ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
หากอสังหาริมทรัพย์ติดจำนองสถาบันการเงิน
สามารถไถ่ถอนได้


   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ